ALGEMENE VOORWAARDEN Moonshots

 1. Definities en begripsbepalingen

Aanbieder: Moonshots V.O.F. (Moonshots, Moonshots Online Marketing, Moonshots Marketing, moonshots.nl) en al haar medewerkers, eigenaren en personeel.

Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Moonshots een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden evenals degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Moonshots V.O.F. en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle leveringen van producten of diensten van Moonshots aan de klant, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en rechtshandelingen.

 2. Mocht een bepaling van de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn dan zullen Moonshots en klant onderhandelen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 1. Offertes
 1. De aanbiedingen (offertes) van Moonshots zijn vrijblijvend, met uitzondering van situaties waarin nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Wanneer de klant de aanbieding (offerte) aanvaard, heeft Moonshots het recht deze binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Moonshots gestelde prijzen en tarieven in onze offertes exclusief omzetbelasting (BTW).

 2. Moonshots is gerechtigd prijzen of tarieven te verhogen indien factoren van invloed, zoals lonen, belastingen, accijnzen, materialen en valutawisselingen door welke reden dan ook een verhoging ondergaan.

 3. Wanneer Moonshots aanvullende, buiten de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden verricht, zullen deze in rekening worden gebracht aan de klant. Hierbij zullen de op dat moment geldende prijzen of tarieven van Moonshots gehandhaafd worden.

4. Levering

 1. De overeengekomen levertijden zullen nooit als fatale termijn beschouwd kunnen worden. Wanneer Moonshots door welke omstandigheden dan ook niet tijdig levert kan deze binnen veertien dagen schriftelijk of digitaal door de klant in gebreke worden gesteld, waarbij Moonshots een nog en redelijke termijn tot aflevering moet worden aangeboden.

 2. Indien de klant een betalingsachterstand heeft is Moonshots gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen tot de betalingsachterstand is voldaan.

5. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die Moonshots aan de klant verstrekt is enkel en alleen voor intern gebruik van de klant. De door Moonshots verschafte informatie mag dan ook voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan het overeengekomen gebruiksdoel. De klant dient alle verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen.

6. Betaling

 1. De klant dient binnen dertig dagen na factuurdatum de betaling te voldoen. Wanneer de klant niet betaald is deze, zonder dat deze in gebreke hoeft te worden gesteld, nog steeds verplicht te betalen en is Moonshots gerechtigd hierop actie te ondernemen.

 2. De op het bankafschrift van Moonshots aangegeven valutadag is bepalend en dient als dag van betaling.

 3. De klant is niet gerechtigd tot het inhouden van dan wel deels of gehele betalingen om zaken te verrekenen.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de verzuimdatum een vertragingsrente van 3% over het verschuldigde bedrag per maand verschuldigd.

 5. Alle kosten die worden gemaakt bij het invorderen van de door de klant verschuldigde betaling zijn voor rekening van de klant. Bij inschakeling van een incasso bureau wordt 25% over het verschuldigde bedrag aan incassokosten gerekend.

 6. Het betalingsverkeer van de klant richting Moonshots omvat het voldoen van openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

7.Intellectuele eigendomsrechten

 1. De geleverde producten en/of diensten blijven intellectueel eigendom van Moonshots. Dit betekent dat de klant de door Moonshots geleverde producten of diensten niet anders dan in het kader van het normale, in de overeenkomst vastgestelde gebruiksdoeleinde mag gebruiken. Moonshots verleend de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn gesteld. Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor de klant en niet voor de daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij schriftelijk anders afgesproken is.

 2. Het is de klant niet toegestaan enige denotatie aangaande het vertrouwelijke karakter als wel de geldende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Moonshots aan te passen of te verwijderen.

 3. Indien Moonshots in haar geleverde product gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de klant of derden, dan blijft deze eigendom van de klant. De klant verleent in deze situatie toestemming voor het gebruik van de door intellectueel eigendomsrecht beschermde werken die nodig zijn voor optimale uitvoering van de overeenkomst. Wanneer er ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van het intellectueel eigendom van een derde die geen partij bij de overeenkomst is, zal de partij die het voorstel doet deze werken te gebruiken verantwoordelijk zijn het verkrijgen van toestemming van die derde.

 4. De klant is aansprakelijk voor elke vorm van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Moonshots en/of derden. De klant is verantwoordelijk voor het vergoeden van alle daaruit voortkomende schade.

 5. Moonshots wordt bij dezen door de klant gevrijwaard van alle aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wanneer zich een situatie voordoet met betrekking tot dit onderwerp, dan heeft Moonshots het recht de levering aan de klant te onderbreken totdat er duidelijkheid is over de vermeende inbreuk.

8. Afname

 1. De klant is verplicht aan de levering mee te werken en het geleverde product en/of dienst in ontvangst te nemen. Wanneer de klant medewerking en/of in ontvangstneming verzuimt, behoudt Moonshots het recht om de gemaakte kosten door te berekenen aan de klant.

 2. Indien de door Moonshots geleverde producten/diensten geïnstalleerd moeten worden dan zal de technische hardware die door de klant ter beschikking wordt gesteld steeds te voldoen aan alle technische eisen die Moonshots stelt.

 3. Moonshots is niet aansprakelijk voor, in dit artikel genoemde, schade bij of ten opzichte van de klant of derden.

9. Geheimhouding

 1. Alle door Moonshots geleverde producten en/of diensten zijn van vertrouwelijke aard, deze kunnen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Moonshots bevatten. De klant zal deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen nimmer doorspelen aan derden of in gebruik geven aan derden. De klant mag alleen het betrokken personeel informeren. De klant dient haar personeel zorgvuldig te instrueren betreffende geheimhouding en dient ervoor zorg te dragen dat het al het personeel delicaat met de informatie om gaat.

 2. Moonshots zal uiterst delicaat met informatie van de klant omgaan en deze als strikt vertrouwelijk beschouwen. Moonshots zal geen van de door de klant verstrekte vertrouwelijke informatie aan derden vrij geven. Moonshots zal het haar personeel nadrukkelijk instrueren alle informatie strikt geheim te houden en zal ervoor zorg dragen dat alleen de betrokken werknemers, ten behoeve van de uitvoering, inzicht krijgen in de persoonlijke gegevens van de klant.

 3. Er wordt door zowel klant als Moonshots gegarandeerd dat alle uitgewisselde gegevens waarvan wordt verondersteld dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim blijven. Uitzondering op de regel is een wettelijke plicht tot openbaring van de vertrouwelijke gegevens. De uitgewisselde gegevens zullen door de betrokken partijen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

10. Verbod tot overdracht

Het is voor de klant verboden om uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over te dragen.

11. Niet-overname personeel

De klant stemt ermee in dat gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na afloop van de overeenkomst, de klant geen personeel voor zich laat werken of in dienst neemt dat bij of voor Moonshots werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien de klant zich niet aan deze regel houdt en deze dus overtreedt is de klant een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van euro 50.000, – per gebeurtenis verschuldigd aan Moonshots.

12. Overmacht

Zowel Moonshots als de klant zijn gehouden tot het nakomen van verplichtingen indien men verhinderd is ten gevolge van overmacht. Zaken behorende tot overmacht zijn storingen in de telecommunicatieverbindingen (zoals internet en telefonie), stroomuitval, storingen op het gebied van apparatuur bij Moonshots, het niet nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden die door de klant aan Moonshots zijn aanbevolen.

13. Aansprakelijkheid

 1. Moonshots is niet aansprakelijk voor schade die de klant en derde lijden, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met de geleverde diensten en/of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Moonshots. Waarbij onjuistheid en/of onvolledigheid van producten en/of diensten niet onder grove nalatigheid of opzet valt.

 2. Het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de geleverde producten en/of diensten nu en in de toekomst worden aangeboden brengt risico’s en beperkingen met zich mee. Digitaal opslaan en overbrengen van informatie heeft als risico dat gegevens verloren kunnen gaan. De klant erkent deze risico’s en aanvaardt dat Moonshots niet aansprakelijk is voor enige schade ten gevolge van de bovenstaande risico’s.

 3. Wanneer vermeende schade ten opzichte van de klant het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Moonshots, dient de klant zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van de schade, Moonshots schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de klant Moonshots niet binnen dertig dagen schriftelijk informeert, komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de klant aannemelijk heeft gemaakt dat deze de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 4. Moonshots is slechts aansprakelijk wanneer er sprake is van toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst, waarbij de aansprakelijkheid zich beperkt tot het vergoeden van directe schade tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor maximum periode van één kalenderjaar. De totale schadevergoeding voor directe schade zal in geen geval meer bedragen dan euro 5.000, -.

 5. Moonshots kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsschade of andere directe schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moonshots.

 6. Moonshots heeft te allen tijde het recht om domeinen waarop linkbuilding artikelen worden geplaatst te verwijderen indien blijkt dat deze methode van linkbuilding in strijd is met de Google richtlijnen, er handmatige webmastertools acties zijn ondernomen tegen afzonderlijke domeinen of het netwerk in zijn geheel zonder daarvoor een vergoeding voor reeds afgenomen artikelen te hoeven voldaan. Door akkoord te gaan met de offerte gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden en gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord dat u afziet van een vergoeding voor eventueel verwijderde linkbuilding artikelen. Klanten hebben nooit en te nimmer recht op een vergoeding in welke vorm dan ook voor eventueel verwijderde domeinen, hostingpakketten of linkbuilding artikelen.

 

14. Wijziging

 1. Moonshots heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk gemeld en gaan zijn een maand na bekendmaking van kracht.

 2. Indien de klant niet voor de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt, betekend dit dat de klant de wijzigingen stilzwijgend heeft geaccepteerd.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over uit deze overeenkomst voortgekomen geschillen.